Mingbao Lin (林明宝)

Best way to reach me → Email: lmbxmu@stu.xmu.edu.cn or WeChat: linmb007

I am currently a third-year Ph.D student in the Laboratory of MAC, Artificial Intelligence Department, School of Informatics, Xiamen University, China.
My supervisor is Prof. Rongrong Ji. More recently, I focus on:

 • Network compression and acceleration
 • Multimedia retrieval using hashing technique


Publications

The arXiv version is recommended.
 1. Mingbao Lin, Rongrong Ji, Zihan Xu, Baochang Zhang, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Chia-Wen Lin
  Rotated Binary Neural Network. [arXiv] [code]
  The 34th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS). 2020
 2. Mingbao Lin, Rongrong Ji, Yan Wang, Yichen Zhang, Baochang Zhang, Yonghong Tian, Shao Ling
  HRank: Filter Pruning using High-Rank Feature Map. [pdf] [arXiv] [code]
  IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) [Oral]. 2020
 3. Mingbao Lin, Rongrong Ji, Hong Liu, Xiaoshuai Sun, Shen Chen, Qi Tian
  Hadamard Matrix Guided Online Hashing. [pdf] [arXiv] [code]
  International Journal of Computer Vision (IJCV). 2020
 4. Mingbao Lin, Rongrong Ji, Yuxin Zhang, Baochang Zhang, Yongjian Wu, Yonghong Tian
  Channel Pruning via Automatic Structure Search. [pdf] [arXiv] [code]
  The 29th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI). 2020
 5. Mingbao Lin, Rongrong Ji, Shen Chen, Xiaoshuai Sun, Chia-Wen Lin
  Similarity-Preserving Linkage Hashing for Online Image Retrieval. [pdf] [code]
  IEEE Transactions on Image Processing (T-IP). 2020
 6. Mingbao Lin, Rongrong Ji, Hong Liu, Xiaoshuai Sun, Yongjian Wu
  Towards Optimal Discrete Online Hashing with Balanced Similarity. [PDF] [arXiv] [code]
  The 33rd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI). 2019
 7. Mingbao Lin, Rongrong Ji, Hong Liu, Yongjian Wu
  Supervised Online Hashing via Hadamard Codebook Learning. [PDF] [arXiv] [code]
  The 26th ACM International Conference on Multimedia (ACM MM) [Oral]. 2018
 8. Mingbao Lin*, Hong Liu*, Shengchuan Zhang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji (* denotes equal contributions)
  Dense Auto-Encoder Hashing for Robust Cross-Modality Retrieval. [PDF]
  The 26th ACM International Conference on Multimedia (ACM MM). 2018

Awards

 • National Scholarship, 2020
 • Xiamen University Scholarship, 2019